Helpline Numbers

National Helpline Number: 1075 | 1800-112-545

Central Helpline Number: +91-11-23978043 | +91-11-23978046

Central Helpline Email: [email protected]

Sr.No State Helpline Number
1 Andhra Pradesh 0866-2410978
2 Arunachal Pradesh 9536055743
3 Assam 6913347770
4 Bihar 104
5 Chhattisgarh 077122-35091
6 Goa 104
7 Gujarat 104
8 Haryana 8558893911
9 Himachal Pradesh 104
10 Jharkhand 104
11 Karnataka 104
12 Kerala 0471-2552056
13 Madhya Pradesh 0755-2527177
14 Maharashtra 020-26127394
15 Manipur 3852411668
16 Meghalaya 9366090748
17 Mizoram 102
18 Nagaland 7005539653
19 Odisha 9439994859
20 Punjab 104
21 Rajasthan 0141-2225624
22 Sikkim 104
23 Tamil Nadu 044-29510500
24 Telangana 104
25 Tripura 0381-2315879
26 Uttarakhand 104
27 Uttar Pradesh 18001805145
28 West Bengal 3323412600